<th id="S9xoL"></th>

      <track id="S9xoL"></track>

        <sub id="S9xoL"></sub>

         <sub id="S9xoL"></sub>

          Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

          Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

          P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

          Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
          Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

          Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

          (zkrácený ?lánek 12 stran)

          M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

          Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

          V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

          V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

           

          Mobilizace a cesta na frontu

          V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

          V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

           

          Na srbské frontě a v zajetí

          P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

          V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

          Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

          Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

          Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

          Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

          20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

          Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

          Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

          15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

          Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

          V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

           

          Anabáze z Valjeva do Valony

          Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

          P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

          Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

          Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

          Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

          Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

          Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

           

          „Pole ztracené“

          Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

          Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

          Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

           

          Ve francouzských táborech

          18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

          Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

          V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

          V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

          4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

           

          Vzh?ru do legií!

          Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

          P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

          Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

          Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

          Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

          My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

          Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

           

          V bojích na západní frontě

          Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

          Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

          Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

          Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

          Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

          P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

          Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

          Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

          Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

          8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

           

           

           

          © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

          Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

          K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

          Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

          p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

          Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

          Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

          Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

          P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

          Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

          Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

          Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

          25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

          Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

          Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

          Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

          Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

          Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

          Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

          V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

          Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

          Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

          4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

          Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

          Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

          V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

          Slovník, vysvětlivky, komentá?e

          abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

          ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

          akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

          Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

          alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

          Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

          anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

          aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

          apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

          Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

          Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

          arsenál zbrojnice

          Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

          Autrichiens fr. Rakušáci

          batalion pluk

          bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

          bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

          boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

          cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

          cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

          ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

          ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

          desentér desertér

          Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

          dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

          Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

          fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

          feldkurát vojenský kněz

          feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

          feldšpitál něm. polní nemocnice

          feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

          febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

          flota námo?nictvo

          Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

          fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

          fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

          gruppo it. zde: oddělení

          halt! něm. povel zastavit, stát!

          Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

          Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

          infanterie dělost?electvo

          Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

          jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

          ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

          kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

          kantina zde: prodejna pro zajatce

          kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

          kavalerie jezdectvo

          kellner něm. ?íšník

          komisárek vojenský chléb kyselé chuti

          komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

          konduktér pr?vod?í

          korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

          Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

          ku?a srb. d?m

          kuláš zast. guláš

          Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

          lágrovat něm.tábo?it

          lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

          landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

          landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

          Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

          lettres fr. dopisy

          losung něm. zde: heslo dne

          mantl něm. vojenský pláš?

          marodní kniha něm. kniha nemocných

          marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

          maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

          maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

          mantúra vojenský oblek

          merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

          Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

          náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

          obrlajtnant něm. nadporu?ík

          oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

          ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

          para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

          pasírka něm. povolenka

          Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

          pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

          Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

          Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

          piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

          piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

          pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

          pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

          posichrovat něm. pojistit, zajistit

          Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

          profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

          Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

          rakije pálenka

          raport hlášení

          rast něm. odpo?inek

          Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

          règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

          Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

          rekonvalescent lat. zotavující se pacient

          Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

          Ristung něm. výzbroj

          salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

          saniterák vojenský ošet?ovatel

          separace oddělení

          studovat zde: zabavit

          Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

          Stationskomando něm. posádkové velení

          stra?ár srb. strá?ce

          štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

          Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

          Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

          tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

          tagwach něm.budí?ek

          therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

          trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

          t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

          Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

          Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

          Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

          Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

          wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

          z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

          zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

          zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

          รองเท้า ผ้าใบ nike รองเท้า heavy ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 50 สื่อ การ เรียน การ สอน วิชา สังคมศึกษา แฟชั่น กางเกง ยีน ส์ กันแดด คน เป็น สิว สื่อ ict ปฐมวัย มะขาม ขัด ผิว รองเท้า ตรา ไก่ ครีม ดี ไวท์ ออก กํา ลังกา ย ชกมวย เสื้อ ยืด วิน เท จ มวย น็อค ช่อง 7 แบบ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ใส่ กับ ผ้าถุง ส กิน แคร์ หน้า ขาว ครีม ลด ฝ้า สื่อ การ เรียน อิเล็กทรอนิกส์ สื่อ ตัวเลข อนุบาล ครีม rcc คอนเวิร์ส ราคา สื่อ การ สอน อนุบาล ปฐมวัย กางเกง ยีน ส์ เก ร ฮา ว ด์ หัวใจ เต้น 130 ครั้ง ต่อ นาที ดู มวย ไท ไฟ ล่าสุด น้ํา ดื่ม วิ ต อะ เดย์ อึน ดัน ชุด เด็ก อ่อน สื่อ ปฐมวัย จาก วัสดุ เหลือใช้ กางเกง ทรง บ อย ครีม ezerra เสื้อ มือ สอง ครีม ลด รอย แผลเป็น pantip มวย ผู้หญิง ไซส์ รองเท้า เกาหลี คง สิทธา มวยไทย อยู่ ที่ไหน ครีม ล้าง หน้า ครีม แก้ ขา ลาย ใน เซ เว่ น การ ทำ สื่อ การ เรียน การ สอน เสื้อผ้า แฟชั่น ประตูน้ำ พร้อม ส่ง โลชั่น jergens รองเท้า teva ครีม cute press รองเท้า ตะปู เสื้อ สวย กระโปรง ผ้า ไหม รองเท้า แตะ fitflop ครีม เรียก เนื้อ ครีม ซอง สื่อ การ เรียน การ สอน อิสลาม ศึกษา มวยไทย ใน อดีต สามารถ สื่อ เพื่อ การ ศึกษา อาเซียน คั ช ชู สี ดํา สื่อ ปฐมวัย จาก วัสดุ เหลือใช้ แบรนด์ รองเท้า ครีม รก แกะ b story ราชเทวี ร้าน กาแฟ ใกล้ ฉัน ริม น้ํา สื่อ ร้อย เชือก รายการ มวย ช่อง 8 สื่อ อาหาร vitara e ครีม ทา ผิว ขาว เห็น ผล จริง pantip ครีม กันแดด mizumi ครีม ไข่มุก บัว หิมะ รองเท้า รัด ส้น adidas โบ ทา ย่า เฮิ ร์ บ สื่อ วัสดุ เหลือใช้ มวย วัน ฉลอง ล่าสุด ครีม คุณ จันทร์ สาเหตุ หัวใจ เต้น ช้า รองเท้า วิ่ง adidas เซ รั่ ม หน้า ใส ใน เซ เว่ น เสื้อผ้า คน อวบ เสื้อผ้า ประตูน้ำ ครีม ลด รอย ดำ รองเท้า วิ่ง pan เสื้อ ดำ รองเท้า เดิน ชายหาด ครีม ลด รอย แตก ลาย เซ เว่ น รองเท้า ไซส์ ใหญ่ รองเท้า ชา แน ล วิธี กิน วิตามิน ซี ราคา รองเท้า แวน มวยไทย กับ คาราเต้ กาแฟ amazon ปลายนา คาเฟ่ ไซส์ รองเท้า us ครีม คุณ จันทร์ เสื้อผ้า มัด ย้อม ครีม ทา หน้า ใน เซ เว่ น วิตามิน บำรุง ผิว สื่อ 60 พรรษา วิชา คณิตศาสตร์ สื่อ พอ เพียง พระนคร แซ่ บ ไซส์ รองเท้า uk เสื้อ levi's vitara e รองเท้า บา เลน เซี ย ก้า รองเท้า มี ไฟ รองเท้า ฟุตบอล pan สื่อ การ สอน กระทรวง ศึกษาธิการ ร้าน กาแฟ วิน เท จ รองเท้า รัด ส้น ชาย converse jack purcell ราคา ครีม ที่ ใช้ แล้ว ขาว จริง สื่อ การ สอน เค้ก มวย ช่อง 7 สี ล่าสุด เสื้อ ยืด โอเวอร์ ไซส์ ส ตั๊ ด pan ครีม บำรุง หน้า pantip เสื้อ ลูกไม้ ใส่ กับ ผ้าถุง smmtv มวยไทย ราย วัน ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า รองเท้า cps สื่อ จาก ปฏิทิน ตั้งโต๊ะ สื่อ คณิตศาสตร์ สูตร คูณ วิตามิน b รองเท้า เหม็น มวย ใน กรง หนึ่ง ล้าน เล็ก แสง มณี รองเท้า ผ้าใบ ไน กี้ การ ออกแบบ สื่อ การ เรียน การ สอน อุปกรณ์ แต่งหน้า รองเท้า crocs คาเฟ่ สุรา ษ สื่อ การ สอน ระบบ หายใจ ครีม รังนก คาเฟ่ มหาชัย ครีม วุฒิ ศักดิ์ รองเท้า เทนนิส ส ตั๊ ด puma ครีม รักษา สิว ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว หน้า ใส รองเท้า แตะ วิน เท จ วิตามิน ซี 1000 mg รองเท้า on วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 รองเท้า บอล เสื้อ วิน เท จ ชาย มวย หญิง โหด คาเฟ่ แถว นี้ เสื้อ ขาด ๆ gump อารีย์ ส ตั๊ ด pan หนังสือ มวยไทย โบราณ บริษัท สื่อ การ สอน จํา กัด การ เลือก สื่อ การ สอน รองเท้า แตะ cc เสื้อ ยู นิ โค ล่ สื่อ อาหาร หลัก 5 หมู่ อนุบาล ครีม ลด รอย สิว รองเท้า ทํา งาน ผู้หญิง สื่อ การ สอน ร่างกาย รองเท้า เซฟตี้ แฟชั่น เก ร ฮา ว ด์ มวย เวที ราช ดํา เนิน วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ ชื่อ สื่อ มวย ต่าง ประเทศ การ เต้น ของ หัวใจ เด็ก ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ รองเท้า gucci ราคา ใน ป่า คาเฟ่ รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ สื่อ การ สอน วง ล้อ หมุน คอนเวิร์ส ผู้หญิง เสื้อ ยืด ชาย สื่อ การ สอน แผ่น พับ กันแดด allie กางเกง ทรง บอลลูน ครีม ทา ขา หนีบ ดํา คาเฟ่ มีนบุรี รองเท้า เปิด ส้น รองเท้า แตะ ชาย กางเกง ทหาร สื่อ วัน เด็ก กางเกง ทํา งาน ผู้ชาย รองเท้า nike ผู้ชาย รองเท้า ลํา ลอง ผู้หญิง สื อ การ เรียน การ สอน รองเท้า ส้น สูง ตกแต่ง สื่อ ดู มวย ช่อง 31 วิตามิน ลด รอย สิว fila รองเท้า แตะ tory burch รองเท้า เสื้อผ้า ผู้ชาย อ้วน เสือ คาเฟ่ ครีม เซ วา ส ตั๊ ด ไน กี้ ราคา สื่อ การ เรียน การ สอน รองเท้า red wing ครีม สลาย ไขมัน การ ผูก เชือก รองเท้า น้ํา ดื่ม วิตามิน ครีม ลด รอย แผลเป็น จาก สิว ครีม กันแดด ka รองเท้า บูท ส้น สูง เสื้อผ้า แฟชั่น ผู้ชาย nat c ราคา รองเท้า ส เก็ ต บอร์ด เสื้อผ้า สไตล์ เกาหลี เสื้อผ้า คน อ้วน เกาหลี ไซส์ รองเท้า ไน กี้ มวย สา แสง มณี one championship สื่อ เด็ก ประถม trylagina ราคา ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว หน้า ใส สื่อ อนุบาล ง่ายๆ รองเท้า คั ช ชู ผู้ชาย ครีม ใบ บัวบก วิตามิน บี 5 ครีม น้ำนม ข้าว รองเท้า ส้น สูง ครีม ที่ ใช้ แล้ว ขาว ส กิน แคร์ หน้า ขาว กระจ่าง ใส ส ตั๊ ด puma เสื้อผ้า แฟชั่น 2020 มวย หญิง ช่อง 8 ครีม ทา มือ ครีม หมอ จุฬา สื่อ การ สอน เค้ก แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย กิน วิตามิน ซี ตอน ไหน ดี กันแดด คน เป็น สิว มวย หญิง โหด กางเกง คา ร์ โก้ โฟม ล้าง หน้า เด็ก ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า ครีม ลด สิว ใน เซ เว่ น รองเท้า heavy กางเกง วอร์ม ชาย ครีม ทา แผลเป็น สื่อ กล่อง มหัศจรรย์ รองเท้า นักเรียน หญิง สี ขาว adidas ผู้หญิง กันแดด allie หัวใจ เต้น 65 ครั้ง ต่อ นาที ยู เรี ย ครีม รองเท้า fitflop ชาย รองเท้า van วิตามิน ลด รอย สิว ไบ โอ ซี พลัส รองเท้า adidas ลด ราคา มวยไทย หนึ่ง ล้าน เล็ก ครีม หน้า ขาว เห็น ผล จริง คาเฟ่ ดอนเมือง สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ มัธยม สื่อ ตัด กระดาษ สื่อ ติด ห้องเรียน ประถม รองเท้า แฟชั่น หญิง รองเท้า ส้น สูง สี ดํา รองเท้า breaker ดู มวย สด ราชดำเนิน รองเท้า ใส่ ไป ทะเล กางเกง ยีน ส์ ลี วาย ผู้หญิง สื่อ วัสดุ ท้องถิ่น ปฐมวัย ยา วิตามิน ซี มวย สาม กอ ครีม รักษา ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา ใน เซ เว่ น ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ รองเท้า ส ตั๊ ด puma คาเฟ่ แถว ลาดพร้าว กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ผู้หญิง ครีม เอ็น ไวท์ วิตามิน บี 12 ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า ฟุต ซอ ล adidas natura garden cafe รองเท้า kito สื่อ กระดาน แม่เหล็ก สื่อ การ สอน ปฐมวัย ออนไลน์ กระโปรง จีบ ทวิ ส ช่อง 7 สี มวยไทย สื่อ หน่วย ครอบครัว กางเกง ทรง ลุง สื่อ น่า สนใจ มวยไทย บาง บอน ล่าสุด สื่อ ติด ห้องเรียน ประถม กางเกง ยีน ส์ ยืด ผู้หญิง เสื้อผ้า ฝ้าย ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ ลี วาย ผู้หญิง adidas yeezy ราคา รองเท้า หนัง สี ขาว รองเท้า adda ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ มวยไทย สมัย รัตนโกสินทร์ สื่อ ลูกเต๋า ตัวเลข นา ข้าว คาเฟ่ เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ รจนา คาเฟ่ รองเท้า เบรก เกอร์ ครีม กันแดด pantip ไน กี้ ผู้หญิง รองเท้า fila แท้ ครีม อี ฟ เสื้อ เท่ ๆ เสื้อ กุยเฮง แบบ เสื้อผ้า ประตูน้ำ ราคา ส่ง สื่อ การ สอน ศีล 5 คาเฟ่ รามอินทรา วิตามิน ซี เด็ก ครีม แต้ม สิว อักเสบ ดู มวย ครับ การ ทำ สื่อ การ สอน ออนไลน์ สื่อ วัสดุ เหลือใช้ เสื้อ ยืด มือ สอง สื่อ การ สอน วัฏจักร น้ํา สื่อ การ สอน ศีล 5 รองเท้า salomon ครีม ลด รอย แผลเป็น จาก สิว คาเฟ่ อ่าน หนังสือ ส ตั๊ ด adidas รองเท้า ผ้าใบ vans สื่อ การ สอน วิชา บัญชี ชุด กระโปรง ยาว รองเท้า cps ครีม แอ ป เปิ้ ล ดัน ทรง รองเท้า ชุด เด็ก น่า รัก ร้าน กาแฟ น่า รัก ๆ ชุด ผ้าขาวม้า ครีม รี เทิ ร์ น หลอด ชมพู ของ แท้ ครีม ลด กระ แทง มวยไทย ออนไลน์ สด adidas ผู้หญิง มวย มวยไทย ครีม ฟ้า ขาว กางเกง ขา สั้น สี ขาว วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี ดู มวยไทย ออนไลน์ ขายส่ง เสื้อผ้า เด็ก สื่อ ตกแต่ง ห้องเรียน กลุ่ม สาระ ต่างๆ สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ ประถม ศึกษา สื่อ โม ชั่ น กราฟิก ขายส่ง รองเท้า มือ สอง รายการ สื่อ การ เรียน การ สอน สื่อ ทศนิยม รองเท้า ไน กี้ แท้ เสื้อ คน อ้วน กันแดด ยู เซอ ริน รองเท้า cat ร้าน ตัด เสื้อ เสื้อ วิน เท จ ชาย สื่อ แต่ง ห้องเรียน อนุบาล เสื้อผ้า วิน เท จ สื่อ การ สอน สังคม มัธยม ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย ครีม รก แกะ เอ มี่ กลิ่น ประทุม ชุด ทํา งาน คน อ้วน วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ดี ที่สุด ครีม ทา นาคา เครื่อง สํา อา ง ค์ ออกแบบ สื่อ ออนไลน์ มวย อังกฤษ รองเท้า melissa ทำ สื่อ ภาษา อังกฤษ วิตามิน ดี สื่อ ต้นไม้ ปฐมวัย สื่อ นิทาน ปฐมวัย รองเท้า fila ราคา รองเท้า วิ่ง nike ผู้หญิง 2019 คาเฟ่ เยาวราช กางเกง ขา สั้น ยีน ส์ รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง สื่อ การ สอน วิชา แนะแนว supersport รองเท้า รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง ตะวัน ฉาย ช ก ล่าสุด อ เม ซอน คาเฟ่ ครีม ลด สิว ใน เซ เว่ น สื่อ การ สอน วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ร้อย เชือก รองเท้า รองเท้า palladium ดู แบบ เสื้อผ้า ไหม รองเท้า มือ สอง แบรนด์ แท้ คาเฟ่ เอกมัย ครีม ทา ผิว มวย ช่อง ๘ สื่อ สังคม ออนไลน์ ภาษา อังกฤษ สื่อ การ สอน หน่วย ข้าว ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี pantip รองเท้า ผ้าใบ สี ดำ รองเท้า แตะ ผู้หญิง 2020 ครา ฟ คาเฟ่ ครีม ตา ทา หน้า รองเท้า แวน สี ขาว แวน สลิป ออ น ครีม บิวตี้ ร้าน ตัด เย็บ เสื้อผ้า รองเท้า วิ่ง ที่ ดี ที่สุด รองเท้า ส ตั๊ ด adidas 2020 ครีม เภสัช สี เขียว เสื้อ โปโล uniqlo ดู มวยไทย 7 สี 26 ก ค 63 สด สื่อ อาหาร หลัก 5 หมู่ อนุบาล รองเท้า tory burch สื่อ อาเซียน อนุบาล รองเท้า แตะ ผู้หญิง กางเกง แบ ง ๆ วิธี กิน วิตามิน dhc pantip ร้าน กาแฟ ใกล้ ฉัน สวย ๆ ครีม ลด รอย สิว วัต สัน วิตามิน ซี ผิว ขาว เสื้อ เขียว นีออน กางเกง วิน เท จ ดี กัน คาเฟ่ รองเท้า ตรา ไก่ กางเกง ใน มือ สอง yeezy ราคา รองเท้า บา ส adidas สื่อ otpc สื่อ ปฐมวัย จาก วัสดุ เหลือใช้ รองเท้า ส้น สูง แบรนด์ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด ครีม วัต สัน สื่อ ติด บอร์ด สื่อ การ เรียน รู้ สำหรับ เด็ก กางเกง ยีน ส์ ยืด ผู้หญิง สื่อ วิทยุ โทรทัศน์ รองเท้า แตะ กุ ช ชี่ มวย วัน เสาร์ ช่อง 3 วิตามิน เค เสื้อ สตรี ท มวย ไฮไฟ ล่าสุด ครีม แต้ม สิว อักเสบ มวย วัน ศุกร์ ช่อง ไหน lacoste เสื้อ mtfclub มวยไทย รองเท้า บา ลอง เซี ย ก้า สื่อ การ สอน น่า สนใจ เสื้อ กุ ช ชี่ รองเท้า converse jack รองเท้า sneaker โบ ทา ย่า เฮิ ร์ บ ครีม หน้า ใส ใน เซ เว่ น ครีม บี แอ ล เสื้อ มือ สอง รองเท้า ส ตั๊ ด adidas copa กางเกง ลาย ทาง รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ผู้หญิง สื่อ การ สอน หน่วย ปฐมนิเทศ บิวตี้ ท รี รองเท้า เสริม ส้น กางเกง ยีน ส์ มือ สอง รองเท้า vans old skool ชุด กางเกง ขา ยาว ชุด คาวบอย หญิง กางเกง การ ผูก เชือก รองเท้า วิตามิน บี 5 greyhound เสื้อ skinrx lab madecera cream มวยไทย โอลิมปิก คาเฟ่ พญาไท อาย ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ อารีย์ 2020 น้ํา ดื่ม ยัน ฮี มวย wp boxing birkenstock อ่าน ว่า เสื้อผ้า คน อ้วน สไตล์ เกาหลี รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ รองเท้า crocs เสื้อผ้า ผู้ชาย อ้วน เสื้อ มัด ย้อม ราคา ส่ง สื่อ การ สอน ระบบ หมุนเวียน เลือด ครีม กระชับ รู ขุม ขน เวที มวย ช่อง 7 cc ครีม พระนคร แซ่ บ คาเฟ่ ฉีด วิตามิน ซี สื่อ เด็ก ld กางเกง ทรง บ อย เอว สูง รองเท้า ส้น เตี้ย รองเท้า ลด ราคา รายการ มวย ช่อง 7 สี วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ผิว ขาว pantip รองเท้า สุขภาพ หญิง เสื้อ ลูกไม้ แฟชั่น อุปกรณ์ แต่งหน้า ครีม ลด ริ้ว รอย รอบ ดวงตา ขั้น เทพ ครีม ใน เซ เว่ น รองเท้า แตะ cps สื่อ การ สอน online ชม คาเฟ่ แบรนด์ เสื้อผ้า คาเฟ่ นิมมาน รายการ มวย ช่อง 7 สี สื่อ สังคม ออนไลน์ ภาษา อังกฤษ เสื้อกล้าม ขายส่ง เสื้อ ยืด 10 บาท ส กิน แคร์ เซ เว่ น วิตามิน b1 สื่อ การ สอน นาฏศิลป์ พื้นเมือง กิน วิตามิน ซี ครีม วิตามิน อี กางเกง ขา กระบอก รองเท้า ผ้าใบ ลา คอส กางเกง ยีน ส์ แรง เลอ ร์ กันแดด แตงโม กันแดด ยู เซอ รี น เสื้อ ลาย ลูกไม้ สื่อ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น กางเกง ยีน ส์ ยืด ผู้หญิง ดู มวย หญิง โลชั่น ทา ผิว ครีม ทา ใต้ ตา ดํา สื่อ การ สอน อักษร นำ ครีม ลด รอย สิว ร้าน กาแฟ แถว นี้ ครีม ยู เซอ ริน รักษา ฝ้า สื่อ การ สอน ตาชั่ง ดู มวย เด็ด รองเท้า ส ตั๊ ด อา ดิ ดา ส วิตามิน บี รวม blackmore สื่อ การ สอน จาก ปฏิทิน ตั้งโต๊ะ สื่อ ป๊ อบ อั พ ปฐมวัย คาเฟ่ ลํา พูน รองเท้า แตะ crocs สื่อ ตกแต่ง ห้องเรียน กลุ่ม สาระ วิทยาศาสตร์ สื่อ วิทยาศาสตร์ อนุบาล ครีม ส้ม ครีม แก้ ขา ลาย ใน เซ เว่ น powerpoint สื่อ การ สอน นิ ว โร เบียน neurobion ครีม มาดาม ออ แก นิ ก รองเท้า รับ ปริญญา สื่อ การ ชั่ง ปัญญา คาเฟ่ รองเท้า หนัง ผู้ชาย ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี pantip มวย pantip กางเกง nike ครีม แจ ฮ ยอน รองเท้า scholl กระโปรง เอว สูง ครีม ไวท์ เท น นิ่ง ครีม ทา ใต้ ตา มวย สด ช่อง 28 รองเท้า วิ่ง nike zoom fly สื่อ การ เรียน การ สอน วิชา สังคม รองเท้า ฟุต ซอ ล umbro ครีม เซ เว่ น หน้า ขาว บี บี ครีม วิตามิน b ชม มวยไทย adidas ผู้หญิง คาเฟ่ เด็ก สื่อ สอน รองเท้า บูท มือ สอง รองเท้า fitflop ผู้ชาย ครีม ซิ ต ร้า รองเท้า fila มวยไทย มวยสากล แต่งตัว ไป งาน แต่ง กางเกง ยีน ส์ ครีม พอ น ด์ ส คาเฟ่ สุรา ษ ชุด แซ ก คน อ้วน กิน วิตามิน ซี ก่อน นอน ครีม คิว เพรส สื่อ อนุบาล ระบายสี สื่อ การ เรียน การ สอน สุขศึกษา สื่อ การ สอน ระบบ หายใจ สื่อ ป๊ อบ อั พ สไลด์ รองเท้า กีฬา ผู้หญิง กางเกง สี เขียว ครีม ที่ ใช้ แล้ว ขาว จริง รองเท้า ไน กี้ ผู้ชาย รองเท้า ไน กี้ ของ แท้ รองเท้า ลด ราคา รองเท้า วิ่ง เท ร ล ครีม ล้าง หน้า รองเท้า แก้ว ครีม ทา ท้อง ลาย รองเท้า แบรนด์ ส กิน แคร์ เกาหลี ครีม รักษา สิว อุด ตัน เสื้อ ขาว กางเกง ยีน ส์ มวย สาม กอ มวยไทย สมัย อยุธยา สื่อ การ สอน ยุค 4.0 รองเท้า birkenstock รองเท้า เดิน ป่า pan predator กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ดี มวยไทย ล้ม ยักษ์ คอนเวิร์ส แจ็ ค รองเท้า ผ้าใบ gucci เสื้อผ้า วิน เท จ รองเท้า ด อ ท มุ น เสื้อ ขาว กางเกง ยีน ส์ สื่อ การ สอน qr code เสื้อกล้าม ผู้ชาย ไซส์ รองเท้า fila ครีม กันแดด แตงโม รองเท้า เดิน ใน บ้าน รองเท้า keen ราคา สื่อ การ สอน 3 มิติ สื่อ การ สอน อักษร นำ ครีม กันแดด โจ ลี น่า พลัส มวย วัน เสาร์ ช่อง 3 รองเท้า วิ่ง ผู้หญิง รองเท้า oofos อุปกรณ์ แต่งหน้า ครีม ทา ก่อน นอน แฟ รน ไช ส์ อ เม ซอน คาเฟ่ สาย 2 ครีม เวอร์ จิ้ น เสื้อ เชิ้ต h&m แทง มวยไทย ออนไลน์ สด รองเท้า palladium ไซส์ เสื้อผ้า เด็ก กางเกง ยีน ส์ สี ซีด รองเท้า หู หนีบ การ ทำ สื่อ การ สอน ออนไลน์ ครีม return เกาหลี pantip เสื้อ bape เสื้อ น่า รัก ๆ แสง มณี หนึ่ง ล้าน เล็ก ครีม ซอง ครีม ทา ผิว ขาว ถาวร pantip น้ํา ดื่ม วิ ต อะ เดย์ จ้าว มวยไทย ช่อง 3 วิตามิน ซี 1000 mg คั ช ชู ผู้ชาย ครีม lamer ครีม หลอด ชมพู ครีม ซอง เซ เว่ น หน้า ขาว ใส 2019 รองเท้า วิ่ง nike ผู้หญิง 2019 คาเฟ่ แถว เยาวราช สื่อ การ สอน ai ไป นา คาเฟ่ skechers ผู้หญิง ครีม bootchy สื่อ วิชา เคมี รองเท้า แตะ กุ ช ชี่ สื่อ 80 พรรษา ปฐมวัย ครีม รักษา สิว อุด ตัน รองเท้า รัด ส้น adidas สื่อ otpc รองเท้า taywin ครีม ทา หน้า ใน เซ เว่ น รองเท้า เซฟตี้ pangolin เสื้อ สี นีออน ประตูน้ำ cafe อารีย์ สื่อ การ สอน จับ คู่ ครีม หน้า ขาว เห็น ผล จริง รองเท้า adidas ลด ราคา รองเท้า mustard รองเท้า ไน กี้ ผู้ชาย 2019 วิตามิน ซี แก้ หวัด af หัวใจ รองเท้า ผ้าใบ gucci การ ออกแบบ สื่อ ออนไลน์ มวย หญิง โหด ร้าน กาแฟ ลาดพร้าว สื่อ หน่วย สีสัน สดใส ครีม หมอ จุฬา รองเท้า keen รองเท้า แจ็ ค สื่อ เกี่ยว กับ คณิตศาสตร์ รองเท้า mizuno converse ราคา คาเฟ่ สวย ๆ วิธี กิน วิตามิน dhc pantip กันแดด ส มู ท อี กางเกง สี ครีม หนังสือ สื่อ การ เรียน การ สอน ครีม ลด สิว ใน เซ เว่ น ครีม ลด รอย ดำ ครีม return คาเฟ่ แมว บาง แสน รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ ราคา ถูก รองเท้า ส้น เตี้ย ลบรอย แผลเป็น nike air max 97 ราคา ไซส์ กางเกง มวยไทย พม่า ครีม รักษา รอย ดํา จาก สิว เร่ง ด่วน ดู มวย สด ราชดำเนิน รองเท้า บูท กัน น้ำ เสื้อ แนว สตรี ท มวย วัน ศุกร์ ช่อง ไหน รองเท้า สี ขาว ผู้ชาย รองเท้า ฟิ ล่า สื่อ การ สอน มัธยม ต้น รองเท้า สุขภาพ ชาย กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น เอว สูง รองเท้า รัด ส้น nike กางเกง lee รองเท้า แตะ รัด ส้น ดู แบบ เสื้อผ้า ไหม รองเท้า ลด ราคา วิตามิน บี รวม มวยไทย บัวขาว ล่าสุด ครีม ลด สิว เซ เว่ น skechers รองเท้า ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง สื่อ การ สอน สไลด์ สื่อ สังคม ออนไลน์ ภาษา อังกฤษ วิตามิน ลด รอย สิว ขั้น ตอน การ ทา ครีม รองเท้า แม็ ก dhc วิตามิน เสื้อ ลูกไม้ สี ขาว รองเท้า hoka ครีม ทา หน้า สื่อ การ สอน เศรษฐกิจ พอ เพียง อนุบาล กางเกง ยีน ส์ เด็ก ชุด เด็ก น่า รัก รองเท้า หิมะ การ เต้น ของ หัวใจ เด็ก ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด สื่อ กลางแจ้ง ปฐมวัย วิตามิน ซี สื่อ การ สอน ดิจิตอล รองเท้า เด็ก แค ป ชั่ น คาเฟ่ รองเท้า เบรก เกอร์ สื่อ ทำ มือ นาฏศิลป์ สื่อ การ สอน หน่วย ครอบครัว ร้าน เสื้อผ้า คน อ้วน คาเฟ่ สาทร รองเท้า กัน ลื่น ครีม ลด รอย แผลเป็น จาก สิว เสื้อผ้า แฟชั่น ประตูน้ำ พร้อม ส่ง เสื้อ boy ครีม ลอก สิว สื่อ การ สอน ทศนิยม สื่อ การ เรียน รู้ อิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง สื่อ โทรทัศน์ รายการ ครีม หน้า เด็ก รองเท้า adidas รองเท้า ส เก็ ต บอร์ด รองเท้า fred perry กระโปรง เอว สูง ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ชุด ผ้าขาวม้า รองเท้า ส ตั๊ ด nike 2019 คอนเวิร์ส แท้ วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย เสื้อ cps รองเท้า แตะ อา ดิ ดา ส สื่อ ติด บอร์ด คั ช ชู สื่อ stem รองเท้า adidas nmd ครีม คุณ จันทร์ สื่อ การ สอน พันธุกรรม มวย มันส์ พันธุ์ ดุ รองเท้า เบรก เกอร์ น้ํา ดื่ม วิ ต อะ เดย์ สื่อ ทำ มือ นาฏศิลป์ สื่อ เตรียม อนุบาล เสื้อ bape เสื้อ สาว อวบ สื่อ ติด บอร์ด กางเกง เอว สูง รองเท้า วิ่ง new balance เครื่องสำอาง ค์ เสื้อ ยี่ห้อ หนังสือ สื่อ การ สอน เสื้อผ้า เด็ก ขายส่ง สื่อ ปฐมวัย สื่อ 60 พรรษา เสื้อผ้า คน อ้วน ราคา ถูก เสื้อ gap สื่อ ตัด กระดาษ สื่อ ตกแต่ง ห้องเรียน กลุ่ม สาระ วิทยาศาสตร์ ชุด โบ ฮี เมีย น ประตูน้ำ wansuda ครีม คอ ล ลา เจน คาเฟ่ อุดมสุข สื่อ นิทาน ปฐมวัย รองเท้า เดิน หิมะ รองเท้า แตะ รัด ส้น ผู้หญิง วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2562 วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ กล่อง ใส่ รองเท้า ครีม ไวท์ เท น นิ่ง มวย หย่ง ชุน pantip ครีม ss สื่อ การ สอน พันธุกรรม ครีม วา ส ลี น ครีม อี ฟ รองเท้า ปั่น จักรยาน มวย บ ลู อารี น่า สด aldo รองเท้า ทํา แบรนด์ เสื้อผ้า สื่อ กลางแจ้ง ปฐมวัย คอนเวิร์ส สี ขาว สื่อ unplugged mtfclub มวยไทย มวย glory ล่าสุด ร้าน ตัด เสื้อ มวย สด ช่อง 28 รองเท้า ชา โค สื่อ สังคม ออนไลน์ กับ การ เรียน การ สอน คาเฟ่ ราชพฤกษ์ ครีม อี ฟ รองเท้า nike ลด ราคา รองเท้า รัด ส้น ผู้หญิง ครีม ขมิ้น เฮอ ร์ เบิ ล ครีม แอ ป เปิ้ ล รองเท้า แตะ fila บริษัท สื่อ การ สอน ครีม ออ แก นิ ค ครีม ลด รอย สิว สื่อ การ เรียน dltv รองเท้า หู หนีบ ครีม บู เต้ ไวท์ กระโปรง นักเรียน ทรง แคบ adidas ultra boost ลด ราคา สื่อ การ สอน ลูกเสือ คาเฟ่ แถว เจริญกรุง รองเท้า ลุย น้ำ nike air force 1 ผู้หญิง รองเท้า dc ร้าน กาแฟ ใกล้ ฉัน บรรยากาศ ดี ท่าช้าง คาเฟ่ ครีม กระชับ รู ขุม ขน สื่อ วิทยาศาสตร์ อนุบาล ครีม ขมิ้น เฮอ ร์ เบิ ล ครีม โม น้อย กระโปรง นักเรียน ทรง แคบ วิตามิน ซี ที่ ดี ที่สุด เครื่อง สํา อา ง ค์ วิตามิน รวม สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ ประถม ศึกษา สื่อ การ เรียน การ สอน คณิต ครีม เวอร์ จิ้ น เสื้อผ้า ชีฟอง หนังสือ สื่อ การ เรียน การ สอน มวยไทย น็อค ต่าง ชาติ คาเฟ่ นิมมาน รองเท้า บัดดี้ ครีม วุ้นเส้น เสื้อ cps แท้ ครีม ลด รอย แผลเป็น pantip วิตามิน บี รวม กิน ตอน ไหน มวย true4u รองเท้า converse แท้ แชมป์ ปูน เสือ ล่าสุด รองเท้า ผ้าใบ เกาหลี เด รส คน อ้วน ส กิน แคร์ ลด รอย สิว คาเฟ่ อ่อนนุช ครีม โม น้อย รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ผิว ขาว pantip คาเฟ่ แถว อารีย์ ครีม ลด สิว อุด ตัน รองเท้า กีฬา ผู้หญิง สื่อ การ สอน ระบายสี สื่อ การ สอน ยุค 4.0 รูป เสื้อ ชุด เด็ก อ่อน สื่อ การ สอน ตรรกศาสตร์ ครีม ฟักข้าว มวย ไ ท ย สื่อ stem ครีม ทา นาคา รองเท้า รัด ส้น เสื้อผ้า คน อวบ กางเกง ยีน ส์ ขาม้า มวย หญิง น็อค สื่อ ef นาฬิกา สื่อ fila รองเท้า กันแดด เซ เว่ น รองเท้า ysl ตะวัน ฉาย ช ก ล่าสุด กางเกง ผ้า ฝ้าย คาเฟ่ กา ญ รองเท้า ทํา งาน ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ สาม ส่วน สื่อ จาก เศษ วัสดุ เหลือใช้ รองเท้า แวน สี ดํา สื่อ เศรษฐกิจ พอ เพียง ปฐมวัย กันแดด allie pop up สื่อ การ สอน วิ ต ซี ชุด เด รส ผ้า ไทย มวย ผู้หญิง รองเท้า balenciaga ครีม หลอด สี ฟ้า มวย มวยไทย supersport รองเท้า ครีม รองพื้น ใน เซ เว่ น เสื้อผ้า สไตล์ เกาหลี จังหวะ หัวใจ เต้น รองเท้า ส ตั๊ ด pan วิตามิน ซี ที่ ดี ที่สุด สวน กู เดอะ คาเฟ่ รองเท้า red wing สื่อ การ สอน เด็ก ld ส กิน แคร์ ลด สิว สื่อ คณิตศาสตร์ มัธยม ต้น สื่อ การ สอน 3 มิติ รองเท้า โซฟา ทำ สื่อ การ เรียน การ สอน แค ป ชั่ น คาเฟ่ วิตามิน บี รวม blackmore กางเกง ขาม้า ชาย กางเกง ขา เด ฟ ครีม บํา รุ ง หน้า ขาว ใส ครีม innisfree chom cafe and restaurant ครีม หมอ ยัน ฮี ครีม ทา หัวนม รองเท้า ชา แน ล ครีม kt หนึ่ง ล้าน เล็ก แสง มณี มวยไทย แชมป์ รองเท้า crocs literide ครีม ละลาย หัว สิว ครีม ทา หัวนม เสื้อ ยืด h&m รองเท้า ฟุต ซอ ล nike รองเท้า อา ดิ ดา ส สื่อ การ บวก ลบ เศษส่วน ครีม เอ มิส ชุด เด รส เกาหลี nee cara มวย ช่อง 11 adidas ผู้หญิง รูป เสื้อ ครีม หน้า ขาว เห็น ผล จริง นิ ว โร เบียน neurobion ร้าน กางเกง ยีน ส์ ig เสื้อผ้า โบ๊เบ๊ ราคา ส่ง วัสดุ สื่อ การ เรียน การ สอน ครีม รี เทิ ร์ น หลอด ชมพู ของ แท้ สื่อ กล่อง กางเกง ชิ โน่ ชาย otpchelp รองเท้า uniqlo กาแฟ cafe 7 ส มู ท ครีม สี เขียว กับ ขาว ต่าง กัน อย่าง ไ ครีม ลด สิว อุด ตัน รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ผู้หญิง รองเท้า merrell รองเท้า ผ้าใบ ราคา ถูก รองเท้า บูท ยาง รองเท้า fitflop ผู้ชาย รองเท้า แตะ birkenstock รองเท้า adidas ผู้ชาย adidas สี ขาว คาเฟ่ อ่อนนุช ครีม re turn พัน ทิป รองเท้า ออกกำลัง กาย สื่อ การ สอน ระบบ หายใจ รองเท้า aldo ครีม รักษา สิว ผู้ชาย ครีม กันแดด ทา ตัว pantip nike รองเท้า แตะ ครีม รังนก มวย รอบ ปูน เสือ รอบ ชิง บัว หิมะ ราคา ครีม ขัด ขี้ ไคล บี บี ครีม รองเท้า ผ้าใบ แฟชั่น ผู้หญิง ครีม บํา รุ ง ผิว ขาว เสื้อ jacket รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ครีม หน้า ขาว ผู้ชาย แต่งตัว ไป งาน แต่ง กางเกง ยีน ส์ สื่อ เด็ก ld มวย ย้อน ยุค ครีม บํา รุ ง หน้า เสื้อ แฟชั่น ราคา ถูก 45 บาท รองเท้า teva รูป เสื้อ adidas ultra boost ลด ราคา วิตามิน อี เสื้อ ยืด เด็ก ยา วิตามิน รองเท้า วิ่ง saucony มวย วัน ฉลอง ล่าสุด สื่อ ปฐมวัย อาเซียน รองเท้า taywin tory burch รองเท้า สื่อ การ สอน ทำ เอง ขายส่ง เสื้อ ยืด 10 บาท เสื้อผ้า แฟชั่น 2020 สื่อ หน่วย สีสัน สดใส ครีม eucerin แพทเทิร์น กางเกง ฟรี เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ครีม รี เทิ ร์ น หลอด เหลือง รองเท้า keen มือ สอง เสื้อ ยืด ยู นิ โค ล่ ครีม jergens วิตามิน ซี dhc รองเท้า วิ่ง nike salt lake de maeklong ครีม มะเขือเทศ มวยไทย smmtv รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ผู้หญิง สื่อ มอน เต ส
          เจ ล ลบรอย แผล ผ่าตัด| รองพื้น หน้า มัน| เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ใช้ ดี| เครื่อง สํา อา ง มือใหม่| ราคา ส กิน แคร์| น้ำหอม ผ ญ| ครีม เกาหลี 2018| การ ลบรอย แผลเป็น| เครื่อง สํา อา ง เกาหลี 2018 pantip| 3ce konvy| ส กิน แคร์ ตัว ไหน ใช้ ดี| chanel coco mademoiselle 35ml ราคา| ส กิน แคร์ สำหรับ ผิว มัน| น้ำหอม มอง บ ลัง| ส่วนผสม ครีม ทา หน้า| ครีม รอย แผลเป็น จาก สิว| เซ รั่ ม บำรุง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี 2019| รีวิว รองพื้น nars| ขายส่ง ครีม เกาหลี| เครื่อง สํา อา ง mistine| แป้ง sungrace| ส กิน แคร์ ออ เร น ทอ ล| ราคา เครื่อง สํา อา ง mac| ผม สวย เงา งาม| รองพื้น เอ ส เต้| ส กิน แคร์ น่า ใช้| น้ำหอม โปโล สปอร์ต| ขายส่ง ลิปสติก sivanna| ส กิน แคร์ ลด รอย ดำ จาก สิว| น้ํา หอม ยู นิ คอร์น สี ไหน หอม| รีวิว รองพื้น shu| dkny สีชมพู| ส กิน แคร์ ซอง| ครีม บํา รุ ง รอบ ดวงตา ใน เซ เว่ น| เจ๊ อ้อย บ้านบึง| ไม่ ใช้ ส กิน แคร์| ส กิน แคร์ ยอด นิยม| รองพื้น fah| น้ำหอม si| ck be 100ml ราคา| บุ ฟ เฟ่ ว่า น่า นาวา pantip| ที่พัก พร้อม อาหาร บุ ฟ เฟ่| ดูแล ผิว หน้า| เครื่อง สำ| คลินิก เครื่อง สํา อา ง| แป้ง ตลับ fit me| เครื่องสำอาง ค์ nars| น้ำหอม โคล เอ้| ครีม ปอ ปิ๋ว ส กิน แคร์| เครื่อง สํา อา ง ของ เนย โชติ กา| ครีม อ เม ทิ ส ส กิน แคร์| รองพื้น cho ดี ไหม| เครื่อง สํา อา ง ใน เครือ shiseido| ครีม ลด เลือน รอย แผลเป็น| ส กิน แคร์ รอย ดํา| ลบรอย แผล| gucci guilty ราคา| คุ มะ บุ ฟ เฟ่| ครีม ทา ผิว ลบรอย แผลเป็น| อุปกรณ์ แต่งหน้า เซ เว่ น| ครีม ลด รอย อีสุกอีใส| ราคา น้ำหอม มาดาม ฟิ น| เครื่องสำอาง ลิ ซ่า| ส กิน แคร์ ผิว กระจ่าง ใส|